Els morters consisteixen en argamassa formada per aglomerant de calç i ciment, sorra i aigua, que s'empren per realitzar rejuntats (unir amb morter les pedres o maons d'un mur) o esquerdejats (capes de morter aplicades sobre un mur per aconseguir la total aplanament

d'aquest i protegir-ho de les inclemències climàtiques, podent aparèixer com a acabat o com a suport de l'estuc o pintura de calç).
Amb l'aplicació de morters de baixa densitat s'atorga a l'espai, profunditat i unió.